Política de qualitat 22

Política de qualitat 22

Política de qualitat

Transports Vicenç Bach, S.A. (T.V.B.) realitza viatges complerts a tot Catalunya i amb possibilitat de Nacional, fa repartiment i recollides de mitges càrregues i paqueteria a Barcelona, àrea metropolitana i comarques de Barcelona i Girona i fa emmagatzematge a Sant Quirze de Besora i Torelló. Disposa d’una flota de vehicles entre els quals hi ha camions amb remolc, tràilers, camions 3 eixos i camions i camionetes amb plataforma elevadora. Aquests vehicles ens són necessaris per realitzar els serveis que desitgen i necessiten els nostres clients de la manera més eficaç possible i sempre respectant els terminis de lliurament d’entregues o recollides establerts per les empreses.

 

L’activitat que Transports Vicenç Bach, S.A. (T.V.B.) considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:

 

TRANSPORT NACIONAL DE MERCADERIES GENERALS NO PERILLOSES PER CARRETERA NACIONAL.

 

EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES GENERALS NO PERILLOSES.

 

La Política de Qualitat de T.V.B. està basada en la realització del seu treball de distribució de mercaderies en el mínim temps necessari per a tal fi. Per això, la companyia realitza un estudi complet del servei a realitzar optimitzant les rutes i els itineraris, així com de l’emmagatzematge i manipulació del producte del client i de les mercaderies que s’han de recollir/lliurar per la seva màxima optimització.

 

La POLÍTICA DE QUALITAT constitueix un conjunt d’oportunitats per poder afrontar com a empresa el repte de la Qualitat del nostre servei en el futur basant-se en la norma ISO 9001:2015.

 

Per això, la Gerència de l’empresa fixa com a camí a seguir uns objectius, els quals han de servir de pauta per aconseguir el major grau de compliment amb el nostre compromís amb la Qualitat i de millora constant:

 

Ø  Realitzar serveis amb la màxima puntualitat de lliurament de la mercaderia: T.V.B. disposarà d’una flota de camions en el millor estat de revisió i manteniment per garantir el lliurament de la seva mercaderia en el temps requerit. T.V.B. procurarà també disposar de la màxima informació de l’estat de les carreteres i del trànsit per poder garantir el lliurament de les mercaderies en el temps exigit i per al perfecte traçat de les rutes a seguir, ja sigui a Espanya o en els estats comunitaris.

 

Ø  Obtenir la satisfacció del client final: T.V.B. ha d’efectuar les seves activitats de transport amb la màxima garantia de Qualitat de lliurament, proporcionant la millor qualitat de servei possible als nostres clients, no només per aconseguir la seva confiança, sinó per poder mantenir-la al llarg del temps, i assumeix el compromís de satisfer els requisits i de millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

 

Ø  Aconseguir l’esforç i la col·laboració de tots els seus treballadors en la Qualitat i en la millora contínua, aportant per a això les eines més innovadores que en matèria de transport es puguin aplicar als nostres processos, així com la revisió periòdica dels nostres objectius: Aprofitant l’estructura de l’empresa, és important aconseguir que els seus treballadors se sentin implicats en la consecució d’una major Qualitat, en tots els nivells (directius i conductors) de l’organització; per a això haurà d’existir una gran comunicació entre els mateixos, la qual cosa la gerència de l’empresa potenciarà a través de panells d’informació i dotarà a la seva flota de camions d’un sistema de comunicació per ràdio o telefonia mòbil per tal de mantenir el contacte i localització en qualsevol instant durant el seu treball.

 

Ø  Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en tant que sigui possible els mateixos i reduint els avaluats.

 

Ø  Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

 

Ø  Complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients, així com els requisits legals i reglamentaris.

 

Ø  Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

 

Ø  La realització d’auditories internes i revisions periòdiques del sistema de gestió per comprovar l’eficàcia del sistema i si és adequada a l’organització.

 

Ø  La nostra estratègia passa pel creixement sostingut i una aposta per l’actualització constant dels nostres recursos i el manteniment d’una bona imatge de l’empresa.

 

La Gerència de T.V.B. ordenarà periòdiques comprovacions per garantir que aquesta política és comunicada i entesa per tots els membres de l’organització.

 

Per confirmar la contínua adequació d’aquesta Política de Qualitat, aquesta serà revisada en el seu conjunt o parcial, si així anés necessari en efectuar la revisió del sistema anualment.

 

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

 

 

Signat Vicenç Bach

 

 

 

 

Gerent de Transports Vicenç Bach, S.A.

Sant Quirze de Besora, 17 de maig de 2021